- กิจกรรมต่างๆ บุคคลากร ประวัติ ช่องทางแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของสภ.อ.ท่ามะกา

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
สถานภาพอาชญากรรม
เกี่ยวกับสถานีตำรวจ
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
รวมลิงค์
บริการค้นหา
แหล่งท่องเที่ยว
ฝากบ้านไว้กับตำรวจ
User Menu
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม
จำนวนผู้เข้าชม
_VISITORS: 2155001
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กฏหมายน่ารู้

เครื่องหมายจราจร

คำแนะนำการติดต่อสถานีตำรวจ

การประกันตัวผู้ต้องหา

การขออนุญาตต่างๆ

Google

 


     
   
 สายตรงผู้กำกับการ
Hacked By Dr.SHA6H // Follow Me In Twitter : @_Metasploit
บุคลากร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานตำรวจ

สถานศึกษา

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

สาระน่ารู้

การประกันตัวผู้ต้องหา พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 4
แย่จังดีมาก 
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

การประกันตัวผู้ต้องหา

ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวนท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย คือImage


Image

 • 1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
  2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
  2.2 โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงิน ที่ระบุ ไว้ในสัญญาประกัน
  2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก ) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน
  2.4 พันธบัตรรัฐบาล
  2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
  2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
  2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
  2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
  2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
  2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
  3. ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย
  วิธีการปฏิบัติ
  1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
  2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
  4. เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง
  5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตร หรือสารวัตร หัวหน้างานคนใดคนหนึ่งทราบทันที
  6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนัก งานตำรวจที่ จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้โดยจะพิจารณาถึง
  6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
  6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
  6.3 พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
  6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
  6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว มีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
  7. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำ สัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็น
  หลักฐาน
  8. หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป

  คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536
  เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
  กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
  บุคคล วงเงินประกัน
  - ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
  - ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือพันตำรวจตรี
  - ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
  - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  - สมาชิกสภาจังหวัด
  - สมาชิกสภาเทศบาล
  - สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  - สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
  - กรรมการสุขาภิบาล
  - กำนัน
  ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
  ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท  บุคคล วงเงินประกัน
  - ผู้ใหญ่บ้าน
  - ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
  - ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก
  - ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
  ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
  ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท  บุคคล วงเงินประกัน
  - ผู้ใหญ่บ้าน
  - ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
  - ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก
  นาวาอากาศเอกหรือ พันตำรวจเอกที่ได้รับ อัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
  - ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
  ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
  ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท


  บุคคล วงเงินประกัน
  - ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
  - ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท
  - ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
  - สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
  ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท


  - ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
  -ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหรือ ภาระผูกพัน อื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจาก ต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน
  - กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลักประกันยังไม่เป็นการ เพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
Copyright 2005 Thamakapolice Station Kanchanaburi. All rights reserved.